Vänsterpartiet Partille – det socialistiska alternativet! VALPLATTFORM- 2010

  ALLA VINNER PÅ SOLIDARITET !

 

Vänsterpartiet arbetar för ett röd-grönt Partille- för arbete, demokrati och rättvisa !

Nu är det dags att byta majoritet och driva en röd-grön politik. En politik som gynnar demokrati, rättvisa, jämställdhet, miljö och integration. En politik som bygger på solidaritet och gemensamt ansvar.

 • Ett starkt vänsterparti behövs för att skapa rättvisa.
 • Ett starkt vänsterparti är en garant för välfärden i vår kommun.
 • Ett starkt vänsterparti krävs för att Partille ska få röd-grön majoritet!

 

DEMOKRATI

Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna delta i samhällsbygget.

 • Vi vill utveckla dialogen mellan alla medborgare, brukare, föreningar, intressegrupper, näringsliv, personal mfl.
 • Låt Partilles ungdomar komma till tals- inrätta ett Ungdomsfullmäktige
 • Kommunfullmäktigas demokratiska roll måste stärkas och utvecklas.
 • Stoppa konkurrensutsättning i kommunal verksamhet
 • Fcair Trade City

 

JÄMSTÄLLDHET

Det finns fortfarande mycket att göra för att Partille ska bli en jämställd kommun.

 • Mer resurser till jämställda löner
 • Kortare arbetstid med bibehållen lön
 • Bättre stöd till utsatta kvinnor
 • Särskilda insatser till tjejidrotter
 • Utveckla jämställdhetsperspektivet i kommunens alla verksamheter
 • Kvälls och nattbarnomsorg
 • Avveckla vårdnadsbidraget

 

INTEGRATION

Boendesegregation, diskriminering i arbetslivet och utanförskap i samhällsbygget är ett faktum även i Partille.

 • Kommunen ska arbeta aktiv för integration
 • Bilda integrationsråd
 • Kommunal information på olika språk
 • Kommunens personal bör spegla den etniska mångfalden i befolkningen.

 

ARBETE

Alla Partillebor har rätt till arbete och försörjning via lön. Idag är särskilt unga vuxna utsatta för arbetslöshet och dåliga arbetsförhållanden. Vi vill stärka arbetsrätten och försvara kollektivavtalen. Vi vill omvandla arbetslösheten till trygg sysselsättning och heltidsjobb.

 • Nyanställ inom Partille kommun, framförallt inom vård- och omsorg, men också inom skolan
 • Lönegapet mellan män och kvinnor ska bort
 • Mångfaldsplaner ska följas så att alla har samma rätt till nyanställning
 • Pröva anonyma ansökningsformulär
 • Stimulera skapandet av ”gröna jobb” inom energisidan
 • Fler integrerade arbetsplatser för funktionshindrade
 • Rätt till heltid inom kommunen
 • Skogslaget tillbaka
 • Skapa ett företagscentrum

 

MILJÖ –  TRAFIK

Partille är en liten kommun i en expansiv storstadsregion. Det är viktigt att vi värnar våra naturområden och utvecklar ett grönt Partille. Vi vill ha mindre buller och mer frisk luft.   

 

 • Miljö- och energitänkande ska genomsyra all verksamhet i kommunen.
 • Utveckla alternativa energiformer inom kommunen
 • Bullerdämpande åtgärder vid E20 samt sänkt hastighet genom Centrala Partille
 • Kommunen ska arbeta för ett utökat kollektivtrafikåkande
 • Ingen ny genomfartsleder i Partille, exempelvis Fingösaleden!
 • Skrota Jeriko- och Råhultsprojektet
 • Bygg cyckelväg vid Landvättervägen
 • Bil och cyckelpool
 • Ingen kommersiell skogsavverkning
 • Kommunala ytor sköts i egen regi
 • Gratis kollektivresa för äldre

 

SKOLAN

Vi vill höja kvaliteten i Partilles skolor- och förskolor. För stora klasser och för låg lärartäthet gör att tiden inte räcker till. Vänsterpartiet vill att alla elever ska få stöd och stimulans utifrån kunskapsprofil och lärandestil. Demokrati och jämställdhet ska prägla arbetsformerna i skolan.

 

 • God arbetsmiljö för såväl elever som personal. Stärk elevvården!
 • Utveckla elevdemokrati och jämställdhet!
 • Fler lärare och mindre klasser/ barngrupper
 • Tidiga och förebyggande insatser i förskola och skola – samordnade med socialtjänsten för barn med särskilda behov
 • Nolltolerans mot mobbning och all slags diskriminering
 • Samtliga skolelever som har behov ska få fria busskort och klassbusskort för studieresa
 • Erbjud alla ungdomar sommarjobb!
 • Förebyggande drogarbete
 • Klimatsmart mat i  skolan

 

ÄLDREOMSORG

Under den  borgerliga majoriteten är det nog äldreomsorgen som drabbats mest: Nedskärningar, försämringar, instabilitet och oklarheter inför framtiden har väckt oro bland äldre. Kommunens omsorg får inte vara konjunkturanpassad.

 • Vi behöver fler äldreboende i kommunen
 • Högre personaltäthet inom äldreomsorg
 • Mer flexibilitet inom  äldreomsorgen – Äldres egna önskemål ska tillvaratas
 • Mångkulturella seniorträffar i alla kommundelar med sociala, kultur och friskvårdsaktivteter
 • Möt omsorgsbehovet för våra äldre invandrare genom mångkulturella mötesplatser och omsorg på det egna språket

 

KULTUR – FRITID

Sedan förra valet har den borgerliga majoriteten stängt flera fritidsgårdar och biblioteksfilialer. Vänsterpartiet vill att det ska finnas mötesplatser som är lättillgängliga och nära där man bor.

 • Öppna filialbiblioteken igen och gör dem till folkbildnings och – kulturcenter för alla åldrar
 • Använd de lokala fritidsgårdarna på ett flexibelt sätt till ungdomskaféer, öppna förskolor, seniorträffar mm.
 • Satsa på barn- och ungdomskultur!
 • Öka bidragen till kulturskolan!
 • Stärk stödet till föreningslivet!
 • Öppna ett Friskvårdscenter med 25 metersbassäng
 • Partillebor med missbruksproblem behöver en träffpunkt.
 • Skollovskoloni på Flatön
 • Strandpromenad  vid norra del av Säveån

 

BOSTÄDER

Bostadsbrist och boendesegregationen är stora problem i vår kommun. Särskilt är det ungdomen som drabbas.

 • ·         Partillekommun och Partillebo bör arbeta aktivt mot segregation i boendet.  
 • Inrätta en kommunal bostadsförmedling!
 • Bygg fler hyresrätter, ungdomslägenheter och idrottsplats på  Darostomten

 

         Vänsterpartiet Partille – det socialistiska alternativet

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *