Vår politik

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor. Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti.

 

Jämställdhet

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Feminismen ställer krav på att bryta patriarkala maktstrukturer som finns i samhället. I Partille arbetar vi för jämställdhet inom alla områden och på alla nivåer.

(V)i vill:

 • Rekrytering av kvinnor till mansdominerade yrken och tvärtom
 • 6-timmars arbetsdag
 • Stärka resurserna till kvinnojouren och utsatta kvinnor
 • Införa genusutbildning i skola och förskola
 • Verka för lika fördelning av resurser till pojk- och flickidrottsverksamhet
 • Rätt till heltid, möjlighet till deltid

 

Integration

I Partille finns ett 70-tal olika nationaliteter och med dessa en mängd kulturer och språk. Detta är bra. Mångfald ger möjlighet till förnyelse, dynamik, valmöjligheter och harmoni. Mångfalden gynnar alla, kommunens verksamhet, kulturen, näringslivet sporten och enskilda medborgare. Men det kommer inte av sig själv, det kräver ett medvetet arbete från kommun, medborgare och föreningar.
(V)i vill:

 • Ensamkommande ungdomar som kommit till Partille ska få bo kvar när de fyllt 18 år
 • Nämnder, skolor och fritidsgårdar ska ha egna integrationsplaner
 • Äldre invandrares särskilda behov ska tillmötesgås
 • I Partille kommun ska anonyma ansökningshandlingar användas och språk- och kulturkunskap ska ses som en merit
 • Vi ska utbilda politiker, tjänstemän och skolor i kulturell mångfald
 • En samordnartjänst för integration ska skapas i Partille kommun
 • Det ska finnas information om kommunens service på de vanligaste språken

 

Sociala frågor

I Vänsterpartiets Partille är alla människor lika mycket värda. Kvalitén på ett humanistiskt samhälle kan mätas i hur vi behandlar våra medmänniskor. Ett samhälle mår inte bättre än den som mår sämst. Klassklyftorna har återigen ökat. Fler människor än tidigare har marginaliserats och ställts åt sidan. Kommunens sociala verksamhet har som uppgift att stödja människor som av olika orsaker är i behov av stöd, oavsett orsak till behovet.

(V)i vill:

 • Utveckling av fritidsgårdarna – både beträffande antal och öppettider alla dagar, även storhelger
 • Öka resurserna till kvinnojouren och utsatta kvinnor
 • Lägerverksamhet på Flatön
 • Sommarjobb till alla ungdomar som vill
 • Fortsatt utveckling av vuxenkraft och ungdomskraft
 • Handlingsplan för hur vi bemöter tiggarna i Partille kommun

 

Utbildning

För Vänsterpartiet är en sammanhållen och likvärdig skola utan privata vinstintressen grunden för all utbildning i Partille. Utbildning är en rättighet för alla medborgare som skall vara tillgänglig i olika former under hela livet oavsett ålder. Alla barn och ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning oavsett, kön, geografiska, sociala och ekonomiska uppväxtförhållande. En av målsättningarna inom all utbildning är mångfald och pedagogisk förnyelse.

(V)i vill:

 • Kommunen skall garantera att alla Partilles grundskolor är likvärdiga och håller en hög kvalité så att föräldrar tryggt kan välja den skola som ligger närmast
 • Högre pedagogtäthet som är anpassad efter behoven på de olika skolorna så att alla elever kan få det stöd som de har rätt till för att nå godkända betyg
 • Alla elever med särskilda behov ska ha rätt till stöd
 • Extra resurser till omvärldsorientering och antimobbingarbete
 • Skolan skall ansvara för kunskapsinlärning t ex läxhjälp och ansvaret ska inte läggas över på föräldrarna eller frivilliga resurser
 • Skolbibliotekarier på alla skolor

Vuxenutbildning:

 • Arbetsgivaransvar för kompetensutveckling
 • Rätt till kommunal vuxenutbildning
 • Tillgång till yrkesinriktad vuxenutbildning
 • Mångfald av utbildningsformer
 • Extra studiestöd för lågutbildade vuxna
 • Extra stöd till bildningsförbunden

 

Barnomsorg

Vänsterpartiet anser att förskolan är en rättighet för alla barn. Barn lär för hela livet och förskolan, är tillsammans med barnens hem, en viktig plats för utveckling och lärande. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt att vistas tillsammans med andra barn på förskolan. Förskolans verksamhet ska ledas och organiseras av välutbildad personal som stödjer barnen i deras språkliga, sociala och motoriska utveckling och uppmuntra till samarbete med andra barn och de vuxna i verksamheten.

(V)i vill:

 • Börja arbetstidssänkning till 7 timmar för förskollärare och barnskötare
 • Mindre barngrupper (max 5 barn/pedagog)
 • Barn med särskilda behov av stöd skall tillgodoses
 • Ta bort alla sorters begränsningar när det gäller tid på förskola och fritids
 • Möjlighet till kvälls-, natt och helgförskola

 

Kultur

Kultur är ”livsmedel”. Det är livsnödvändigt för människan och samhället. Ett samhälle utan kultur fungerar inte. Kulturfrågorna är en av de få frivilliga verksamheter i kommunen (undantaget bibliotekslagen som säger att bibliotek skall finnas i varje kommun) vilket innebär att besparingarna alltid sker först inom kulturområdet under dåliga tider. Vänsterpartiet ser det som kommunens uppgift att motverka den här negativa utvecklingen genom att stödja allmänkulturen och uppmuntra till egen skapande verksamhet.

(V)i vill:

 • Stöd till kulturföreningar
 • Riktade resurser till kulturella aktiviteter inom förskola, skola och äldreomsorgen
 • Motverka kommersialisering av kulturen och arbeta för kvalité och mångfald
 • Kulturskolan ska även finnas tillgänglig ute på skolorna och vara avgiftsfri
 • Höjt aktivitetsstöd till idrottsföreningar med krav på sänkta medlemsavgifter och verksamhet för både pojkar och flickor
 • Ta tillvara på den kulturella mångfalden som finns i kommunen och skapa mötesplatser och aktiviteter för kulturellt utbyte
 • Fritidsgårdar i alla stadsdelar som har personal med olika kompetens och med olika utbud för att uppmuntra integration, som är öppna alla dagar
 • Satsa på att sprida kunskap om kommunens rika kulturarv
 • Bibliotek i alla stadsdelar med kompetent personal

 

Miljö och trafik

Vänsterpartiet anser att rätten till en god miljö handlar om rättvisa och om solidaritet – frågor som vi alltid kämpat för. Jordens resurser måste fördelas inom ramarna för ett rättvist miljöutrymme. Vi anser att den enda vägen till en solidarisk rättvis värld är att sluta exploatera och utarma jordens naturresurser. Den största miljöfrågan i Partille är trafiken.

(V)i vill:

 • Bygg ingen väg genom Finngösaravinen – nej till den sk Ecoparken
 • Bygg ut och anpassa kollektivtrafiken efter de behov som finns
 • Förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken, t ex förbindelsen mellan tågstation och bussterminal
 • Ge busskort till skolorna för skolutflykter
 • Skrota Jeriko/Råhultsprojektet
 • Bygga nya bostäder genom förtätning – värna naturmiljön
 • Inte ha något kommersiellt skogsbruk
 • Ha minst 50 % ekologisk mat i kommunal verksamhet, gärna närproducerad
 • En vegetarisk dag/vecka i skolan

 

Bostäder och utbyggnad

Kvaliteten att bo i Partille är beroende främst av dess närhet till storstaden och dess närhet till naturen. Här finns fortfarande stora naturområden nära bostadsområdena. Partille är en förortskommun till Göteborg, där många invånare arbetar utanför kommunen. Eftersom Göteborgsregionen är en expansiv region är trycket på fler bostäder starkt i Partille.

(V)i vill:

 • Bygga fler hyresrätter i Partille och inte omvandla de befintliga till bostadsrätter
 • Återinföra det kommunala ansvaret för bostäder med säkerställt socialt ansvar
 • Återinföra den kommunala bostadsförmedlingen
 • Nyproduktion ska ske främst genom förtätning och vara miljöanpassad

 

Vård och omsorg

En förutsättning för en riktigt bra välfärd är att den fokuserar på det viktigaste. Kvaliteten ska alltid komma först, inte lönsamheten eller möjligheten att berika sig på verksamheten.
Inom vård och omsorg ska det finnas personal så att varje människa med hjälpbehov får det stöd de behöver. Den som behöver rehabilitering, har funktionshinder av något slag eller som ska flytta in på ett äldreboende ska kunna känna trygghet i att det är behovet som avgör vilket stöd man får, inte hur lönsam man är.

(V)i vill:

 • Att privata vinstintressen inte ska förekomma inom omsorgen
 • Att kommunens omsorg ska kvalitetssäkras, inte konjunkturanpassas
 • Ha valfrihet inom äldreomsorgen: man ska få välja om man vill bo hemma eller på äldreboende/trygghetsboende om man vill ha kall eller varm mat eller gå på restaurang t ex
 • Att fler äldrebostäder och trygghetsboenden ska byggas
 • Att mer personal anställs inom omsorg för äldre och funktionsnedsatta

2 kommentarer till Vår politik

 1. david skriver:

  Hej,
  jag är inne här och läser. Jag lockas av er politik åtminstone av det jag ser ovan. Men jag undrar bara vad ni inte vill göra. Det mesta av det som nämns ovan driver ju ganska mycket kostnader. Hur ska dessa finansieras? På bekostnad av vadå?

  MVH,
  David

  • partille skriver:

   Hej David,
   Roligt att du lockas av vår politik. Eftersom vi har en av de lägsta kommunalskatterna i Sverige är det ju inte så kontroversiellt att höja skatten något. Vi har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överens om 25 öres höjning.
   Man får ju också se det du läser här under ”Vår politik” som vår målsättning, allt kan inte genomföras på en gång och vi måste förstås också få mandat för att kunna driva våra frågor. Vi får se hur det går med det nu efter valet.

   Vänliga hälsningar
   Vänsterpartiet Partille

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *